Avbeställningsförsäkring

Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnad för resa genom att vid anmälan teckna den avbeställningsförsäkring som Jambo Tours erbjuder genom Gouda.

Försäkringen gäller om person i den försäkrades familj, eller person som den försäkrade ska besöka under resan, drabbas av allvarlig akut sjukdom, skada eller död efter att försäkringen tecknats, men innan avresa. Tillståndet ska kräva inläggning på sjukhus, av läkare ordinerat sängläge eller därmed jämställt.

Priset för avbeställningsförsäkringen för en resenär är:

Pris på resa

1 –
14.999 kr

15.000 –
24.999 kr

25.000 –
34.999 kr

35.000 kr  –
44.999

Pris på avbeställningsskydd

350 kr

550 kr

750 kr

950 kr

För resor med pris från 45.000 kr och uppåt är kostnaden för avbeställningsförsäkringen 5% av resans pris.

Avbeställningsförsäkringens grundtäckning

Den försäkrades sjukdom, skada eller död
Försäkringen gäller när försäkringstagare, medförsäkrad familjemedlem eller medförsäkrad person enligt punkt B., inte kan påbörja planlagd resa på grund av död eller allvarlig akut sjukdom/ skada som uppkommit efter försäkringens teckning, men innan avresa. Den försäkrade ska omgående söka läkare så snart den akuta sjukdomen/skadan uppstår. Tillståndet ska kräva inläggning på sjukhus, av läkare ordinerat sängläge eller därmed jämställt.

Sjukdom, skada eller död hos den försäkrades familj
Försäkringen gäller om person i den försäkrades familj, eller person som den försäkrade ska besöka under resan, drabbas av allvarlig akut sjukdom, skada eller död efter att försäkringen tecknats, men innan avresa. Tillståndet ska kräva inläggning på sjukhus, av läkare ordinerat sängläge eller därmed jämställt.

Oväntad uppsägning

Försäkringen gäller om försäkrad blir oväntat uppsagd från sitt heltidsarbete, efter det att försäkringen tecknades, men innan avresan.

3.3.2 Allmänt om försäkringen, dess giltighet och omfattning
Försäkringen ersätter de kostnader som, vid ersättningsbar händelse, uppstår vid avbeställningstillfället. Ersättning lämnas med den faktiska förlust som uppstår, dock aldrig med mer än kostnaden för den försäkrade resans pris, exklusive kostnad för premie för denna avbeställningsförsäkring samt självrisk. Om en resa är ombokningsbar, och den försäkrade väljer att istället för att avboka göra en ombokning, ersätter Gouda kostnad för ombokning.

Självrisk
Försäkringen gäller med en självrisk om 800 SEK per skadetillfälle.

Vem som kan teckna och hur försäkringen tecknas
Försäkringen kan tecknas av person bosatt i Norden, för alla resor eller arrangemang som erbjuds till allmänheten och som har ett pris enligt en fastställd prislista.

Samtliga försäkrade ska finnas namngivna på försäkringsbrevet.

Försäkring som inte tecknats i enlighet med dessa villkor är ogiltig och eventuell inbetald premie återbetalas.

Försäkringsperioden
Försäkringen träder i kraft då premien är betald och upphör att gälla den dag som står angiven på försäkringsbrevet, dock aldrig senare än den tidpunkt då resan/arrangemanget påbörjats. Resan betraktas som påbörjad när du lämnar bostaden, eller motsvarande.

Premieinbetalning
Om inte annat avtalats med Gouda ska försäkringen tecknas och betalas senast när bokning av resa är bindande för resenären, dock allra senast samtidigt som resan slutbetalas. Om resan i sin helhet ska betalas omedelbart ska även försäkringen betalas omedelbart för att vara gällande.

Försäkring kan inte tecknas eller betalas senare än tre dagar före det att resan påbörjas.

Det åligger försäkringstagaren att själv av-/omboka sin resa hos resebyrån eller researrangören.